Јавни позив за прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања – давање у закуп школског простора

ОШ “Јелена Ћетковић”
Београд, Врањска 26,
оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ
За прикупљање писмених понуда путем јавног оглашавања – давање у закуп школског простора и то:

Дела простора школске кухињеповршине  18 м²

  • Намена коришћења продаја пекарских и других прехрамбених производа ученицима и запосленима у школи.
  • Рок трајања закупа годину дана од  дана закључења уговора  са заинтересованим правним лицем.
  • За време зимског и летњег распуста закупнина се ненаплаћује.
  • Почетна цена закупа, односно најнижа цена закупнине 30.000,00 динара,на месечном нивоу.
  • Висина депозита 30.000,00 динара.
  • Закупац је дужан да достави доказ о испуњености услова за обављање делатности производње пекарских производа – копију Решења Министарств апољопривреде којим се утврђује да су испуњени услови за производњу или складиштење или промет пекарским производима (свежим пецивима), важећи сертификате о усаглашености система управљања безбедношћу производа са захтевима докумената HACCP или ”одговарајући” ,као и доказ о поседовању превозног средства за промет- дистрибуцију производа до школе. У случају да понуђач не поседује доказ о испуњености услова за обављање делатности производње пекарских производа, исти може приложити доказ да је поднео захтев за проверу испуњености услова за обављање делатности пред надлежним Министарством у периоду који претходи даном објављивања огласа, с тим што исти има обавезу да у року од највише 8 дана закуподавцу достави Решење надлежног Министарства о испуњености услова за обављање горе наведене делатности или да обавести о покретању поступка пред надлежним органом.

Школа није у ПДВ- систему. Писмене понуде у складу са условима из Упутства за формирање понуда  се достављају у  затвореној  коверти на адресу: ОШ “Јелена Ћетковић”, Врањска 26, са назнаком: „Пријава на  јавни позив”. Понуђач подноси  писмену понуду лично или путем поште. Рок за доставу  писмене понуде је 20.10.2022. године   у 17,00 часова, без обзира на начин достављања понуда, након чега следи отварање понуда у 18,00 часова  у ОШ ”Јелена Ћетковић”, Врањска 26. Наручилац задржава право да не закључи уговор ни са једним понуђачем. Упутство за формирање понуда може се добити у Секретаријату школе сваког радног дана од  10 до 12 часова или путем мејла. Додатна објашњења и информације, разгледање школског простора могу се добити нателефон 011/2418-741,2417-275, контакт особа секретар школе ЈеленеНиколић – Ђукановић. Висину депозита уплатити на рачун школе  840-1450666-35. Уколико понуђач није стекао право на закуп, депозит му се враћа у року од осам дана.

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.