Школски одбор и Савет родитеља
Школски одбор

Орган управљања у школи jесте школски одбор и има девет чланова укључуjући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог jединице локалне самоуправе.

Савет родитеља

Установа има савет родитеља.

У савет родитеља школе бира се по jедан представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења

Школски одбор ОШ “Јелена Ћетковић” чине:
 1. Вујичић Сања, председник ШО, представник родитеља
 2. Обрадовић Славица, потпредседник ШО, представник запослених
 3. Крављанац Саша, представник родитеља
 4. Ћеранић Никола, представник родитеља
 5. Морачић Весна, представник локалне самоуправе
 6. Вујасиновић Драгана, представник локалне самоуправе
 7. Мамузић Мај, представник локалне самоуправе
 8. Маглов Милица, представник запослених
 9. Драгаш Ђорђе, представник запослених
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Орган управљања установе:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс и бира директора;
 7. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 8. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 9. одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
 10. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом

Оперативни план рада Школског одбора за 2019/20. годину

септембар-октобар

 • Усвајање годишњег извештаја о раду школе и извештаја о раду директора школе
 • Доношење Годишњег плана рада школе и Анекса
 • Именовање комисија за спровођење поступка издавања школског простора
 • Спровођење процедура јавних набавки мале вредности
 • Доношење одлуке о давању на коришћење термина у фискултурној сали, холу школе, учионици у приземљу школе и свечаној сали, одлуке о давању у закуп простора за књижару, пекару и школу страних језика
 • Доношење одлука по реализацији јавних набавки

новембар-децембар

 • Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног плана
 • Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика
 • Доношење одлуке о избору директора школе
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих
 • Припрема за прославу Светог Саве – Дана духовности
 • Учешће представника ШО у Реализацији ШРП

јануар-март

 • Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног плана
 • Усвајање годишњег обрачуна (извештај о пословању, годишњи обрачун)
 • Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису са стањем на дан 31.12
 • Доношење Плана јавних набавки
 • Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије и доношење Финансијског плана
 • Усвајање извештаја о реализацији екскурзија
 • Усвајање Извештаја о раду школе за 1. полугодиште
 • Усвајање Извештаја о раду директора школе за 1. полугодиште
 • Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих
 • Припрема за прославу Дана школе

мај-јун

 • Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика, ученик генерације, носиоци Вукове и посебних диплома, извештај са завршног испита, извештај са школских такмичења, реализација школског развојног плана
 • Усвајање извештаја о реализацији екскурзија и наставе у природи
 • Доношење одлуке о давању у закуп дела школског простора ОШ ”Јелена Ћетковић”- за следећу школску годину
 • Учешће представника ШО у Реализацији РП
 • Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе
 • Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих
Савет родитеља ОШ “Јелена Ћетковић” чине:

1-1         Сања Лукић
1-2         Радмила Наков
1-3         Невена Боро
1- 4        Милица Јукић  Нииколић
1-5         Весна Перић
2-1         Бојана Недић  Васиљевић
2-2         Јасна Миодраговић
2-3         Слађана Милијановић
2-4         Драгана Павићевић
2-5         Алан Албуљ
3-1         Милева Јонић
3-2         Тијана Бурић
3-3         Рада Јочић
3-4         Дејан Тркуља
3-5         Јасмина Лукић
3-6         Мићо Панић
4-1         Петар Веселиновић
4-2         Светлана Бјелеановић
4-3         Ана  Чизмић
4-4         Радован Динић
4-5         Ненад Ивковћ
5-1         Жељка Пантелић
5-2         Кристина Дуњић
5-3         Јелена Жикелић
5-4         Александра Јанковић
5-5         Ивана Прибић  Лечић
6-1         Марина Делић
6-2         Ивана Благојевић
6-3         Зорана Кепчија Поповић
6-4         Славица Радојевић
6-5         Славољуб Јевтић
7-1         Тамара Петровић  Комленић
7-2         Јелена Теодоровић
7-3         Биљана Джелатовић
7-4         Дарија Хузјак
7-5         Мирослав Михаиловић
8-1         Јелена Филиповић
8-2         Саша Фиш¡ћ
8-3         Вкторија Будић
8-4         Јелена Николић
8-5         Данијела Луковћ

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Оперативни план рада Савета родитеља за 2019/20. годину

септембар-октобар

 • Конституисање Савета и избор председника и заменика председника
 • Избор једног члана, представника родитеља у Школском одбору
 • Упознавање са Пословником рада Савета родитеља
 • Предлог плана Савета родитеља за наредну годину
 • Анализа успеха и дисциплине на крају предходне школске године
 • Обезбеђење школе
 • Осигурање ученика
 • Организовање исхране ученика
 • Предлагање члаова за комисије родитеља
 • Упознавање са планом реализације екскурзија
 • Разматрање годишњег плана рада школе
 • Разматрање годишњих извештаја о раду школе
 • Упознавање са Школским развојним планом

новембар-децембар

 • Информације о резултатима рада на првом класификационом периоду
 • Праћење примене правилника о безбедности ученика за време остваривања образовно- васпитног рада и других активности
 • Извештај о физичком развоју ученика
 • Прикупљање средстава за обезбеђење школе
 • Припрема за прославу Светог Саве – Дана духовности
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих
 • Исхрана ученика (праћење квалитета исхране)
 • Учешће представника Савета у Реализацији РП
 • Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе

јануар-март

 • Информација о резултатима рада на полугодишту и реализацији Школског развојног плана
 • Предлог мера Савета за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада
 • Предлози рада на уређењу школске средине
 • Могућност донаторства

мај-јун

 • Учешће у поступку предлагања изборних предмета- школски програм за 1-8. разред
 • Информација са трећег класификационог периода
 • Извештај о изведеним излетима и екскурзијама
 • Резултати са ученичких такмичења
 • Разматрање могућности донаторства
 • Информација о реализацији ШРП-а
 • Информације о резултатима рада на крају школске године
Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.