Школски одбор и Савет родитеља
Школски одбор

Орган управљања у школи jесте школски одбор и има девет чланова укључуjући и председника.

Орган управљања чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог jединице локалне самоуправе.

Савет родитеља

Установа има савет родитеља.

У савет родитеља школе бира се по jедан представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења

Школски одбор ОШ “Јелена Ћетковић” чине:
 1. Марија Папић  (родитељ)
 2. Александра Јанковић (родитељ)
 3. Радован Динић (родитељ)
 4. Ања Рибаћ (локална самоуправа)
 5. Златан Милошевић (локална самоуправа)
 6. Будимир Пурић (локална самоуправа)
 7. Марија Манојловић–наставник разредне наставе
 8. Миленија Станковић–наставник разредне наставе
 9. Милена Милошевић –наставник разредне наставе

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Орган управљања установе:

 1. доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план установе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
 6. расписује конкурс за избор директора установе;
 7. даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
 8. закључује са директором установе уговор;
 9. одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе;
  9а) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из члана 110–113овог закона;
 10. доноси одлуку о проширењу делатности установе;
 11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда образовних постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 13. одлучује по жалби на решење директора;
 14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Оперативни план рада Школског одбора за 2023/24. годину

септембар-октобар

 • Усвајање Годишњег извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе;
 • Доношење Годишњег плана рада школе и Анекса;
 • Именовање комисија за спровођење поступка издавања школског простора;
 • Спровођење процедура јавних набавки мале вредности;
 • Доношење одлуке о давању на коришћење термина у фискултурној сали, холу школе, учионици у приземљу школе и свечаној сали, одлуке о давању у закуп простора за књижару, пекару и школу страних језика;
 • Доношење одлука по реализацији јавних набавки;

новембар-децембар

 • Разматрање анализе успеха и дисциплине ученика и реализације школског развојног плана;
 • Доношење одлуке о увођењу физичког обезбеђења у школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика;
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих;
 • Учешће представника ШО у Реализацији ШРП; јануар-март
 • Усвајање годишњег обрачуна (извештај о пословању, годишњи обрачун);
 • Доношење одлуке о усвајању Извештаја о попису са стањем на дан 12;
 • Доношење Плана јавних набавки;
 • Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије и доношење Финансијског плана;
 • Усвајање Извештаја о раду школе за полугодиште;
 • Усвајање Извештаја о раду директора школе за полугодиште;
 • Праћење исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика;

мај-јун

 • Обавештавање о избору ученика генерације, носиоцима Вукових и посебних диплома, извештај са завршног испита, извештај са школских такмичења, реализација школског развојног плана;
 • Усвајање завршног рачуна;
 • Доношење одлуке о давању у закуп дела школског простора ОШ „Јелена Ћетковић“- за следећу школску годину;
 • Учешће представника ШО у Реализацији РП;
 • Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе;
 • Праћење рада обезбеђења школе, исхране ученика, дуговања по питању закупа школског простора, осигурања ученика,
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих.
Савет родитеља ОШ “Јелена Ћетковић” чине:
 • 1-1       Марија Папић
 • 1-2       Марија Ђокић Јаковиљевић
 • 1-3       Нада Ристовић
 • 1-4       Милица Јукућ Николић
 • 1-5       Игор Пантић
 • 2-1       Тања Здравковић
 • 2-2       Бојана Медуловић
 • 2-3       Јована Стојчић
 • 2-4       Данијела Лукић
 • 2-5       Алан Албуљ
 • 3-1       Јована Перић
 • 3-2       Јасмина Гаврилов Дражић
 • 3-3       Мирјана Михајловић
 • 3-4       Јасминка Петрашковић Џуклевски
 • 3-5       Зоран Секулић
 • 3-6       Јелена Михаљевић
 • 4-1       Мићо Панић
 • 4-2       Катарина Андрејевић
 • 4-3       Сања Павић
 • 4-4       Наташа Ракић Матић
 • 4-5       Андријана Петровић
 • 4-6       Марина Симић
 • 5-1       Александра Немет
 • 5-2       Радмила Наков
 • 5-3       Јелена Крвавац Скакић
 • 5-4       Александра Јанковић
 • 5-5       Ивана Пантић
 • 6-1       Бранислава Стојановић
 • 6-2       Андреа Милетић
 • 6-3       Невенка Нноваковић
 • 6-4       Невена Сарић Павловић
 • 6-5       Дејан Бајагић
 • 7-1       Светлана Недељковић
 • 7-2       Данијела Луковић
 • 7-3       Рада Јочић
 • 7-4       Дејан Тркуља
 • 7-5       Милош Јаковљевић
 • 7-6       Славица Радојевић
 • 8-1       Владимир Ковач
 • 8-2       Миљан Фолић
 • 8-3       Надежда Кришто
 • 8-4       Радован Динић
 • 8-5       Биљана Савковић

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ШКОЛЕ

Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
 2. предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
 3. учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на нивоу установе; 3а) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се уређују уџбеници;
 4. разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
 5. разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
 7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
 8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера из члана овог закона;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
 12. разматра и друга питања утврђена статутом.

Оперативни план рада Савета родитеља за 2023/24. годину

септембар-октобар

 • Конституисање Савета и избор председника и заменика председника;
 • Упознавање са Пословником рада Савета родитеља;
 • Предлог плана Савета родитеља за наредну годину;
 • Анализа успеха и дисциплине на крају предходне школске године;
 • Meре безбедности;
 • Осигурање ученика;
 • Организовање исхране ученика;
 • Предлагање члаова за комисије родитеља;
 • Упознавање са планом реализације екскурзија;
 • Разматрање годишњег плана рада школе;
 • Разматрање анекса школског програма;
 • Разматрање годишњих извештаја о раду школе;
 • Упознавање са Школским развојним планом;

новембар-децембар

 • Разматрање резултата рада на првом класификационом периоду;
 • Разматрање примене правилника о безбедности ученика за време остваривања образовно- васпитног рада и других активности;
 • Учешће у обезбеђивању средстава донаторством и разматрање намене истих;
 • Исхрана ученика (праћење квалитета исхране);
 • Учешће представника Савета у Реализацији РП;
 • Учешће представника ШО у Тиму за одређивање квалитета и развој установе;

јануар-март

 • Информација о резултатима рада на полугодишту и реализацији Школског развојног плана;
 • Предлог мера Савета за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада;
 • Предлози рада на уређењу школске средине;
 • Разматрање могућност донаторства;
 • Давање сагласности на програм и организовање екскурзије;

мај-јун

 • Учешће у поступку предлагања садржаја ваннаставних активности и програм на нивоу установе;
 • Разматрање резултата рада на првом класификационом периоду;
 • Разматрање извештаја о изведеним излетима и екскурзијама;
 • Резултати са ученичких такмичења;
 • Разматрање могућности донаторства;
 • Информација о реализацији РП-а;
 • Информације о резултатима рада на крају школске године.
Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.