Поступак за издавање дупликата докумената сведочанстава јавних исправа које издаје школа

  1. Напишите молбу школи за издавање дупликата.
  2. Попуните уплатнице и уплатите таксе (републичка административна такса и такса за оглас) према доле наведеним инструкцијама:

ПРВА ТАКСА

Износ за уплату: 1.000,00 динара
Сврха уплате: републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун за уплату: 840-742221843-57
Модел 97 позив на број 32-022

ДРУГА ТАКСА

Износ за уплату: можете видети на порталу Службеног гласника.
Сврха уплате: за оглашавање неважеће дипломе или сведочанства
Прималац: ЈП „Службени гласник“ Београд

Службени гласник поред Општине Звездара најближи школи.

  1. Изгубљено сведочанство треба да се огласи неважећим у „Службеном гласнику“ према инструкцијама на њиховом порталу.

ШКОЛИ ДОСТАВИТЕ

  1. Попуњену молбу за издавање дупликата сведочанства.
  2. По један примерак обе уплатнице.
  3. Потврду из Поште о послатом препорученом писму.

Уколико су Вам потребне додатне информације , обратите се на телефон школе 011/2417-275,2418-741/секретар школе/.

ИЗВОД ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 55/2013, 101/2017 10/2019, 27/2018 – ДР. ЗАКОНИ ,129/2021 и 92/2023)

Дупликат јавне исправе
Члан 91

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после оглашавања оригинала јавне исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Школа издаје уверење о чињеницама о којима води евиденцију, у недостатку прописаног обрасца, у складу са законом.

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Тарифни број 174.

За дупликат јавне исправе коју издаје основна, односно средња школа такса износи 1.000,00 динара

ВАЖНО!!! Таксе се наплаћују по тарифном броју 174 Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 – изм., 61/2005, 101/2005 – др. закони, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усаглашени зак. , 55/2012 – усаглашени спољни послови, 93/2012, 47/2013 – усаглашени спољни послови, 65/2013 – остали закони, 57/2014 – усаглашени спољни послови, 45/2015/2015 – усаглашени финансијски извештаји, 12/38 2015, 50/2016 – усаглашени финансијски извештаји, 61/2017 – усаглашени финансијски извештаји, 113/2017, 3/2018 – исправљени, 50/2018 – усаглашени домаћи девизе, 95/2018, 38/2019 – усаглашени 86/2019, 90/2019 – исправљене, 98/2020 – усаглашене девизе, 144/2020, 62/2021 – усклађене дин. из., 138/2022 , 54/2023 и 92/2023 – усклађене дин. из.)

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.