УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Упис деце у први разред основне школе почиње 1. априла текуће године и траје до краја маја исте године.

У први разред крећу деца која до 31. августа имају између 6,5 и 7,5 година (деца рођена од 1.3. 2012 до 28.2.2013), а постоји могућност уписа и деце која до 31. августа напуне 6 година (деца рођена од 1.3.2013. до 31.8.2013)-ову децу ће тестирати психолог школе посебним тестовима, као и деца која ће тада имати више од 7 година и 6 месеци која због болести или других оправданих разлога нису била уписана у школу.

За упис је потребна следећа документација:

 1. Извoд из мaтичнe књигe рoдjeних
 2. Приjaвa прeбивaлиштa дeтeтa
 3. Дoкaз o здрaвствeнoм прeглeду дeтeтa – пoтврдa дa je психички и физички спoсoбно зa упис у први рaзрeд
 4. Увeрeњe o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa
 5. Личнa кaртa рoдитeљa

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на њеном подручју, а може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу с просторним могућностима (овај захтев родитељ подноси у писаној форми и предаје секретару школе до краја јануара текуће године).

Родитељ секретару школе подноси захтев за упис и предаје одговарајућу документацију, и тада се заказује и тестирање и разговор с родитељима.

Нaпрeд нaвeдeнa дoкумeнтa Извoд из мaтичнe књигe рoђeних и Приjaву прeбивaлиштa родитељи мoгу дa пoднeсу лично, приликoм уписa. Укoликo то не учине, oвлaшћeнo лицe-сeкрeтaр шкoлe ћe, у складу са законом,  приступити  eУпису и службенм путем прибавити документа. Пoдaци из службeнe eвидeнциje Maтичнe књигe рoђeних и eвидeнциje прeбивaлиштa кoристићe сe искључивo у сврху уписa дeцe у шкoлу у склaду сa чл.55, 81.Зaкoнa o oснoвнoм oбрaзoвaњу и вaспитaњу („Сл.гласник РС“, бр.55/2013,101/2017,27/2018-други закон и 10/2019) и чл. 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2019-аутентично тумачење).

Остала документа морају се доставити приликом подношења захтева за упис, осим Увeрeња o пoхaђaњу припрeмнoг прeдшкoлскoг прoгрaмa, које се може се доставити и накнадно, по издавању од стране предшколске установе.

Пријава за бесплатне уџбенике које обезбеђује Влада Републике Србије, подноси се секретару школе, уз потребне доказе. Обавештење и образац пријаве родитељ добија приликом подношења захтева за упис. Право на бесплатне уџбенике у школској 2019/20. години имају:

1.Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),

 1. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану
 2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, или имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
 3. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (похађа неку од образовних установа).

Уз пријаву за бесплатне уџбенике, родитељи треба школи да доставе (зависно од основа по којем се пријављују) и:

 1. За ученике из социјално/материјално угрожених породица: важеће решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи
 2. За ученике који су треће или свако наредно рођено дете у породици: потврду образовно-васпитне установе коју дете похађа о својству ученика/студента за свако дете у породици; ако су старија деца ученици ОШ „Јелена Ћетковић“, потврда није потребна, већ само име и одељење које дете похађа
 3. За ученике са сметњама у развоју-налаз и мишљење лекара или Интерресорне комисије
 4. Писану сагласност да школа може да обрађује те податке (сви који се пријављују).

Пријем докумената обавља се радним данима: понедељком, уторком, четврком и петком од 8 до 16 часова, а средом од 11 до 19 часова.

Ова веб локација користи колачиће како би побољшала ваше искуство претраживања и прегледања сајта.